Showing all 8 results

วอเตอร์สต๊อป (Waterstop) แบบ B

วอเตอร์สต๊อป (Waterstop) แบบ Bชนิดที่ไม่มีรูตรงกลาง เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในพื้นที่บริเวณรอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวน้อย (Cold Joint, Construction Jiont) นิยมใช้ติดตั้งบริเวณห้องใต้ดิน สระว่ายน้ำ บ่อลิฟท์ บ่อปลาขนาดใหญ่ บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือ บ่อน้ำ เป็นต้น