PVC Waterstop S12a แบบมีครีบ กว้าง 12 นิ้ว (25 เมตร)

฿0.00

– PVC Waterstop S12a แบบมีครีบ  มีความกว้าง (W) 300 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่ม (D) มีขนาด 15 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่มกลาง (CB) มีขนาด 25 มิลลิเมตร
– ขนาดความกว้างของฐานปีก (R) มีขนาด 8.5 มิลลิเมตร
– PVC วอเตอร์สต๊อป S12a แบบมีครีบ กว้าง 12 นิ้ว ขนาด 1 ม้วน มีความยาว 25 เมตร

Compare