PVC Waterstop A10b 10 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 9.5 มิลลิเมตร (25 เมตร)

฿0.00

– PVC Waterstop A10b 10 นิ้ว 3 ปุ่ม มีขนาดของความกว้าง (W) 254 มิลลิเมตร
– ความหนา (t) มีขนาด 9.5 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่ม (D) มีขนาด 28 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่มกลาง (CB) มีขนาด 35 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของช่องกลาง (H) มีขนาด 18 มิลลิเมตร
– PVC วอเตอร์สต๊อป A10b 10 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 9.5 มม. ขนาด 1 ม้วน มีความยาว 25 เมตร

Compare