PVC Waterstop A8a-XL 8 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 5 มิลลิเมตร (30 เมตร)

฿0.00

– PVC Waterstop A8a-XL 8 นิ้ว 3 ปุ่ม มีความกว้าง (W) 203 มิลลิเมตร
– ความหนา (T) มีขนาด 5 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่ม (D) มีขนาด 12 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของปุ่มกลาง (CB) มีขนาด 20 มิลลิเมตร
– เส้นผ่าศูนย์กลางของช่องกลาง (H) มีขนาด 10 มิลลิเมตร
PVC วอเตอร์สต๊อป A8a-XL 8 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 5 มม. ขนาด 1 ม้วน มีความยาว 30 เมตร

Compare